Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

 

V souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které prezident republiky vyhlásil podle článku 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3  zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., svým rozhodnutím, uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 a stanovil dny jejich konání na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017, zveřejňujeme následující informace:

Podle ustanovení §3 odst.2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky budou volby probíhat rovněž mimo území ČR ve zvláštních stálých volebních okrscích při  zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 20 je volební místnost na Zastupitelském úřadě České republiky v Římě, Via dei Gracchi 322.

Hlasování zde bude probíhat ve výše uvedených dnech, tj. v pátek 20. října 2017  od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin.

Jestliže se bude fyzická osoba v době voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017 zdržovat v zahraničí, má právo volit a hodlá hlasovat na tamním zastupitelském úřadě, má dvě možnosti jak postupovat.

Důležité je především to, zda se na území daného státu zdržuje dlouhodobě nebo zda se jedná o krátkodobý pobyt (např. dovolená, služební cesta, atd.)

V případě dlouhodobého pobytu:

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje § 6 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen „zastupitelský úřad“) v místě pobytu. Na základě ustanovení § 6 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu vedou zvláštní seznam voličů zastupitelské úřady pro voliče, který má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu.

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 10. září 2017.

Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný předepsaný formulář. V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí v místě svého pobytu, bude moci uplatnit své volební právo při volbách do Poslanecké sněmovny ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu.

Pokud se volič nebude vyskytovat v době voleb do Poslanecké sněmovny v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, může mu tento úřad vydat na základě jeho žádosti podle ustanovení § 6a zákona o volbách do Parlamentu voličský průkaz, na který je potom oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a samozřejmě v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Na základě ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu může volič již ode dne vyhlášení voleb požádat o vydání voličského průkazu u příslušného zastupitelského úřadu, kde je zapsán ve zvláštním seznamu voličů, a to osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, tj. 18. října 2017 do 16.00 hodin, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Zákonem č. 90/2017 Sb., kterým se mění volební zákony a některé další zákony, byla s účinností od 13. dubna 2017 vypuštěna možnost zažádat o voličský průkaz v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na základě vyhodnocení rizika, které je spjato s elektronickým podpisem; zatímco doposud byl uznávaný elektronický podpis vedle jména a příjmení spojen i s „identifikátorem MPSV“, který umožňoval osobu jednoznačně identifikovat, nově je – v souvislosti s nařízením EP a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (nařízení eIDAS) - u kvalifikovaného elektronického podpisu jen jméno a příjmení.

Je třeba upozornit na skutečnost, že v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič potom v budoucnu chtěl volit na území České republiky, např. při volbě prezidenta republiky, která se budou konat v lednu 2018, bude nutné žádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

 

V případě krátkodobého pobytu

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí (např. služební cesta, dovolená, atd.) je vhodnější volit při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá na základě ustanovení § 6a zákona o volbách do Parlamentu obecní úřad, v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán. Na základě ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu může volič již ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2. května 2017, požádat o vydání voličského průkazu u obecního úřadu, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, tj. v místě svého trvalého pobytu, a to osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu, tj. 18. října 2017 do 16.00 hodin, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným popisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, a to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.

Voličský průkaz vydává jak obecní úřad, tak i zastupitelský úřad, záleží jen na tom, u jakého úřadu je volič zapsán v seznamu voličů. S voličským průkazem lze při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4 zákona o volbách do Parlamentu, při samotném aktu hlasování, volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební komise (na území České republiky) nebo zvláštní okrskové volební komise (v zahraničí) prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu (§ 19 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu).

Na základě ustanovení § 27 zákona o volbách do Parlamentu Státní volební komise dne 5. května 2017 určila losem   S t ř e d o č e s k ý   k r a j   jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Z předchozího vyplývá, že všichni voliči, kteří budou volit v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty ze Středočeského volebního kraje.

Upozorňujeme voliče na nutnost pozorného sledování lhůt a způsobů podání žádostí o zápis do zvláštního seznamu voličů a/nebo o vydání voličského průkazu, na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR  (www.mzv.cz) a na stránkách Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz). 

 

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských a konzulárních úřadech
České republiky v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky konaných v roce 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil
prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod
č. 135/2017 Sb., v částce 48, která byla rozeslána dne 2. května 2017.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let.
Voliči v zahraničí volí kandidáty ze Středočeského kraje, který byl dne
5. května 2017 vylosován Státní volební komisí jako volební kraj, pod který jsou
podřazeny všechny zvláštní volební okrsky. Volebními dny jsou čtvrtek
19. října 2017, pátek 20. října 2017 a sobota 21. října 2017 podle ustanovení § 1
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o volbách do Parlamentu“).

Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích
lístků označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury
nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením volby;
při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta
nepřihlíží; dále i případná informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích
lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý zvláštní
volební okrsek rovněž vybavena zákonem o volbách do Parlamentu, který musí být
voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže zvláštní okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování
umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen
tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu
ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu
ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku
na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném
při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od zvláštní
okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem
příslušného zastupitelského nebo konzulárního úřadu a hlasovací lístky.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické
hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem.
Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech
volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická
strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních
krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu
nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu
a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic, u kterých
bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo
na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Hlasovací lístky pro Středočeský volební kraj jsou opatřeny otiskem razítka
Krajského úřadu Středočeského kraje.
Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky
ve volební místnosti.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto
prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky
jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se
rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany,
politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané
politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají
na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové
hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána.
K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní
hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické
strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise nebo
které nejsou vytištěné nebo rozmnožené zastupitelským úřadem, hlasovací lístky,
které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou
z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik
hlasovacích lístků.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední
obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební
schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo
psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič,
nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit,
vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Share
 

Tags: ,